بوتى هيپ

.ویژه دخترانی که مایلند با موج بدن و باسن برقصند این رقص بیشتر در ناحیه پا و باسن مانور داشته و تلفیقی از سالسا ، باچاتا و موجهاى عربى است