سایر رقص ها

سایر رقص ها

فلور دنس، رگتون، کیزومبا، بوتی هیپ، رقص توارک، هیلزدنس، هات دنس، کول دنس، رقص هندی، شافل، حریر عربی، رقص صندلی، ریمیکس

رقص یک هنراست و در عین حال نوعی ورزش هم محسوب می شود.