شافل

شافل دنس یا رقص شافل، رقص مخصوص پا می باشد که بیشتر با آهنگ های سبك هاوس (و همينطور با ديگر موزيكها حتى ايرانى ولي رقص سرعتي هست پس بايد موزيك به زبان عاميانه تند باشد) رقصیده میشود. سبک دیگر با نام DNB را در سطح پیشرفته آموزش میدهیم.