کلاس رقص کُردی


کلاس رقص کُردی


معمولاً بهترین رقصنده (زن یا مرد) نقش رهبری گروه سرچوپی‌کِش (سه‌چۆپی‌کێش) را به عهده می‌گیرد و اولین نفر حلقه رقصندگان است. او با انجام ماهرانه حرکات نمایشی توسط دستمالی که در دست راست خود دارد و نیز به کمک اصواتی هیجان انگیز و گاهی با کلام ضمن افزودن بر هیجان رقصندگان مسئولیت تنظیم سرعت و ریتم حرکت گروه را بر عهده می‌گیرد. قرار گرفتن در این نقش جذابیت فراوانی دارد و رقصنده را در موقعیت بهتری نسبت به مابقی گروه قرار می‌دهد. سرچوپی‌کش گاهی برای ایجاد نشاط بیشتر می‌تواند از حلقه رقص جدا شده و با توجه

به تبحر خویش حرکات نمایشی فردی نیز انجام دهد. بقیه گروه در حالیکه دست هایشان رو به زمین و در امتداد دو پهلویشان قرار دارد پنجه در پنجه رقصندگان مجاور ایجاد حلقه‌ای پیوسته می‌کنند. مطلوب‌ترین حالت قرار گرفتن رقصندگان به صورت (گندم و جو) یا به عبارتی یک زن و یک مرد به صورت یک در میان است. بن چوپی یا گاوانی آخرین رقصنده گروه است که هرچند نقش زیادی در ایجاد ریتم و نشاط رقص دارد اما کمتر کسی راغب به قرار گرفتن در این نقش است.نحوه رقصیدن بدین شکل است که افراد سه قدم به سمت چپ میروند و سپس پای راستشان را محکم جلوی پای چپشان بر زمین میزنند و به میزان یک نیم دایره میچرخند.

1 /   رقص دو دستماله

در شکل غنایی رقص و برای افزودن بر شور رقصندگان و ناظران معمولاً رقصنده اول سَرچُوپی با دو دستمال رنگی به انجام حرکات نمایشی فردی می‌پردازد و توانایی و تبحر خود رادر رقص به نمایش می‌گذارد. به این نوع رقص «دودستماله» می‌گویند که بیشتر در مناطق کردستان به خصوص سنندج یا (سنه) و کرمانشاه وایلام رواج دارد

2 /   انواع رقص کردی(هه‌لپه‌رکی)

1.شادی و ستایش 2.سوگواری و ماتم 3.جنگ و ستیز و شکار الف:رقصهایی که در مراسمات شادی اجرا می شود: 1.گه‌ریان 2.سهپایی 3.شی خانه 4.پشت پا 5.قهلا 6.خانانه 7.ههلگرتن 8.گه‌ران 9.روینه 10.راستا 11.دو دستماله 12.سهپای روینه 13.فهتاح پاشایی 14.کرمانشاهی 15.شلیره 16.خان و میری 17.سه پلی

18.مریوانی 19.سقزی 20.حریره 21.سه پای سقزی 22.سه پای حریره 23.چهپی 24.له بلان 25.مهابادی 26.مکر بگی 27.داغه ی خان و میری ب:رقصهایی که مراسمات جنگ و شکار اجرا می شود: 1.سه‌جار 2.دوجار 3.شلایی(شیلان) 4.زهنگی 5.مقاومت 6.یاران یاران 7.خهرمان 8.قره پی ره ژن 9.سموری 10.هوشار 11.برزی برزی پ:رقصهایی که در مراسم سوگواری و ماتم اجرا می شود: 1.چمری 2.کلاء و........