رگتون

اين رقص تركيبى از باچاتا، سالسا، اسپانيايى و تورك است. با موزيكهاى هاى رگتون و هاووس رقصيده ميشود. و استاد ما رگتون فيوژن تدريس ميكنند (تركيب با دنس هال و سامبا) و در هر سطح كروگرافيها و موزيكهاي مختلفى كار ميشود و زمانيكه سطح بدنيتون و استايلتون بهتر شد وارد سطح بعدي (متوسطه) مي شويد.